تصویب عوارض خدماتی سال 1403

تعرفه عوارض خدماتی شهرداری تفرش جهت  اجرا در سال 1403 توسط شورای اسلامی شهر در جلسه رسمی شماره 102  مورخه  1402/11/16 به تصویب رسیده و مورد تائید هیات تطبیق گرفت.

شرح تعرفه را در فایل پیوست بخوانید

 

taerefe avarez 403.pdf