ثبت شکایت

شهروندان محترم می توانند، شکایات خود از مجموعه شهرداری تفرش را در سامانه پاسخگویی به شکایات ثبت نمایند.

فایل های پیوست