معرفی شهردار

IMG_20190723_111624

 هادی ابراهیمی فرIMG_20190723_111624

تحصیلات کارشناس ارشد عمران-سازه

سوابق کاری: شهردار داوود آباد- کارشناس شهرداری اراک