به درگاه الکترونیکی شهرداری تفرش، شهر علم، فرهنگ و ادب خوش آمدید.

1470560593_1437640685_a-mozayeda12-3732

آگهی مزایده ماشین آلات

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۹۷۶/ش-۹۶/۱۱/۱۱ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ۵ ( پنج )دستگاه ماشین آلات با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی روز در مزایده حضوری به فروش برساند