به درگاه الکترونیکی شهرداری تفرش، شهر علم، فرهنگ و ادب خوش آمدید.

IMG_20200206436

برگزاری جلسه پایانی برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاه بین المللی تهران

جلسه نهایی برنامه ریزی معرفی جاذبه های گردشگری و صنایع دستی شهرستان در نمایشگاه بین المللی پایتخت با حضور جمعی از مسئولین دستگاههای ذیربط و هنرمندان شهرستان، در محل شورای شهر تفرش برگزار شد.

IMG_202002049154

آگهی مزایده ساختمان مسکونی ابتدای خیابان شهدا ( مرحله دوم )

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱۸/ش مورخ ۲۹/۰۸/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ملک با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی روز در مزایده کتبی به فروش برساند :