به درگاه الکترونیکی شهرداری تفرش، شهر علم، فرهنگ و ادب خوش آمدید.

شرایط-شرکت-در-مناقصه

آگهی مناقصه

شهرداری تفرش به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی کارگری به صورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.

1470560593_1437640685_a-mozayeda12-3732

آگهی مزایده ضایعات

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۹۷۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اسقاطی با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی به صورت کتبی به فروش برساند

1470560593_1437640685_a-mozayeda12-3732

آگهی مزایده ماشین آلات

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۹۷۶/ش-۹۶/۱۱/۱۱ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ۵ ( پنج )دستگاه ماشین آلات با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی روز در مزایده حضوری به فروش برساند