دسته: اخبار متفرقه

Final Report-dargahi-5

پیام های ترافیکی

با هدف افزایش سطح آگاهی مردم و رانندگان عزیز شهرداری تفرش وزانه پنج پیام ترافیکی را در صفحه اصلی سایت شهرداری قرار میدهد تا با مطالعه این پیام ها بتوانیم شهری بهتر بدوت تخلف ترافیکی داشته باشیم.