دسته: مزایده و مناقصه

IMG_202002049154

آگهی مزایده ساختمان مسکونی ابتدای خیابان شهدا ( مرحله دوم )

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱۸/ش مورخ ۲۹/۰۸/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ملک با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی روز در مزایده کتبی به فروش برساند :

20200114_071859

آگهی مزایده ساختمان مسکونی ابتدای خیابان شهدا قطعه ۷ طبقه یک

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱۸/ش مورخ ۲۹/۰۸/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ملک با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی روز در مزایده حضوری حراج به فروش برساند :

IMG_2019121142914

مزایده مرحله اول فروش یک دستگاه بیل بکهو و یک دستگاه جاروب مستعمل توسط شهرداری تفرش

شهرداری تفرش در نظر دارد،به استناد مجوز شماره ۷۵۱ مورخ ۹۸/۰۷/۰۴ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یکدستگاه بیل بکهو و یک دستگاه جاروب مستعمل با شرایط ذیل از طریق مزایده اقدام نماید: