دسته: مزایده و مناقصه

mozayedd

آگهی مزایده ضایعات و آهن آلات شهرداری تفرش

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۹۷۶/ش مورخه ۱۱/۱۱/۹۶ شورای اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اسقاطی براساس قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده حضوری و با شرایط ذیل اقدام نماید : آخرین مهلت ارائه مدارک شنبه ۰۱/۰۲/۹۷روز برگزاری مزایده حضوری دو...

2956_456_236

آگهی مناقصه عملیات حجمی شهرداری تفرش

آگهی مناقصه عملیات حجمیشهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره۹۴۹/ش مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تفرش ، نسبت به واگذاری خدمات شهری و فضای سبز , عمران , موتوری ,کارخانه آسفالت . آرامستانها به صورت حجمی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از واجدین شرایط دعوت می...

شرایط-شرکت-در-مناقصه

آگهی مناقصه

شهرداری تفرش به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی کارگری به صورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.

1470560593_1437640685_a-mozayeda12-3732

آگهی مزایده ضایعات

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۹۷۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اسقاطی با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی به صورت کتبی به فروش برساند

1470560593_1437640685_a-mozayeda12-3732

آگهی مزایده ماشین آلات

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۹۷۶/ش-۹۶/۱۱/۱۱ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ۵ ( پنج )دستگاه ماشین آلات با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی روز در مزایده حضوری به فروش برساند