دسته: مزایده و مناقصه

IMG_2020060124902

دعوتنامه شرکت در مزایده مرحله اول

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۵۳۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی دانگ فنگ را با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.(ادامه در متن خبر)

IMG_202002049154

آگهی مزایده ساختمان مسکونی ابتدای خیابان شهدا ( مرحله دوم )

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱۸/ش مورخ ۲۹/۰۸/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ملک با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی روز در مزایده کتبی به فروش برساند :

20200114_071859

آگهی مزایده ساختمان مسکونی ابتدای خیابان شهدا قطعه ۷ طبقه یک

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱۸/ش مورخ ۲۹/۰۸/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ملک با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی روز در مزایده حضوری حراج به فروش برساند :