دسته: مزایده و مناقصه

20190806_103811

آگهی مزایده حضوری فروش انواع تایرهای فرسوده سواری و کامیونی توسط شهرداری تفرش

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۰۶/ش مورخ
۰۸/ ۰۵/ ۹۸  شورای اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش انواع تایرهای فرسوده سواری و کامیونی به وزن تقریبی ۱۰۰ تن براساس قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده حضوری اقدام نماید.