• واحد اداری :مجید محمدی
  • واحد مالی :محمد حسن لطیفی
  • واحد فنی :حجت ا... محبعلی
  • واحد درآمد :مهری نیک محمدی
  • واحد فضای سبز :محمد معین آبادی
  • واحد فناوری اطلاعات :حسین مقدسی
  • واحد کارپردازی:رامین کاظمی
  • واحد بایگانی:آذر محمدی