آگهی مزایده(فروش واحدهای تجاری میدان شهید رجایی)

موضوع :

الف – فروش واحدهای تجاری میدان شهید رجایی

ردیف

شماره

پلاک

قیمت پایه (ریال )

مبلغ سپرده (ریال)

توضیحات

فرعی

اصلی

عرصه

بالکن

۱

۱۷

۱۰۰۰

۵۶/۴۴

۱۲/۲۵

۴,۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰

۲۴۷,۹۲۰,۰۰۰

 

۲

۱۶

۱۰۰۰

۷۶/۴۰

۷۲/۲۲

۴,۵۳۰,۴۰۰,۰۰۰

۲۲۶,۵۲۰,۰۰۰

 

۳

۱۸

۱۰۰۰

۶۲/۱۶

۳۵/۲۹

۳,۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰

۱۵۷,۴۳۰,۰۰۰

 

۴

۱۵

۱۰۰۰

۶۶/۳۷

۴۷/۲۴

۴,۲۶۰,۴۰۰,۰۰۰

۲۱۳,۰۲۰,۰۰۰

 

شرایط مزایده :

۱-شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده ۵% قیمت پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب ۰۱۰۷۷۱۱۳۰۸۰۰۵ نزد بانک ملی تفرش و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی تا ساعت ۱۴ روز چهار شنبه مورخ۲۵/۴/۹۹تحویل امور مالی نمایند . چنانچه متقاضی بیش از یک قطعه تقاضای شرکت در مزایده را دارد بایستی بابت هر قطعه سپرده آن جداگانه واریز گردد .

۲-در صورت انصراف هر یک از برندگان مزایده از انجام معامله سپرده آنان تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

۳-سپرده نفرات دوم و سوم تا تحویل وجه برنده اول بمدت یک هفته نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت انصراف نفر دوم وسوم برنده مزایده میباشند

۴کلیه هزینه های متعلقه و دفترخانه ( انتقال سند ) بعهده برنده مزایده می باشد

۵-شرکت در مزایده به منزله اطلاع از کلیه قوانین و مقررات مربوطه بوده و شرکت کننده در هر مرحله از معامله که باشد نمی تواند به جهل خود استناد نماید .

۶-حضور کلیه شرکت کنندگان در روز برگزاری مزایده الزامی است

۷-کلیه ضوابط و قوانین در خصوص شرایط عمومی معاملات برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی است

۸کمیسیون معاملات در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشند

۹-آخرین مهلت دریافت اسناد برای شرکت در مزایده روز شنبه مورخ ۱۴/۴/۹۹ تا پایان وقت اداری میباشد

۱۰-آخرین مهلت ارائه پیشنهاد روز چهارشنبه مورخ۲۵/۴/۹۹ تا پایان وقت اداری میباشد

۱۱-جلسه کمیسیون معاملات راس ساعت ۱۲ صبج روز یشنبه مورخ ۲۸/۴/۹۹ با حضور اعضا در محل شهرداری تفرش تشکیل میگردد .

   شهرداری تفرش

 

 

 

مرحله اول : ۴/۴/۹۹

مرحله دوم :۱۲/۴/۹۹

IMG_20200624294

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>